Disclaimer

Wij hebben de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Door technische of menselijke fouten kan informatie onjuist of onvolledig worden weergegeven.

Wij willen je erop wijzen dat UNC Uitvaartzorg (werkend onder de handelsnamen Associatie Uitvaartverzorging en Uitvaartverzorging IJmond) geen aansprakelijkheid aanvaardt voor:

  • schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze website
  • het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website
  • de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderzijds wordt verwezen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat voor eigen rekening en risico.

Copyright

Deze website en alle onderdelen die tot deze website behoren zijn, voor zover niet anders vermeld, eigendom van UNC Uitvaartzorg B.V. te Wormerveer.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van (internet)publicatie, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNC Uitvaartzorg B.V. te Wormerveer. Overname, gebruik of hergebruik van (onderdelen van) deze website is dus expliciet NIET toegestaan. Schending van dit auteursrecht leidt onherroepelijk tot juridische maatregelen. Eventuele verzoeken tot (her)gebruik van de website-onderdelen kan je richten aan: UNC Uitvaartzorg B.V., Postbus 305, 1520 AH te Wormerveer, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nr. 35022582.