Privacybeleid

Het bewaken van jouw privacy en het zorgdragen voor de naleving van de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij willen je op de hoogte stellen van ons privacybeleid en je wijzen op jouw rechten.

UNC Uitvaartzorg BV, handelend onder de namen Associatie Uitvaartverzorging en Uitvaartverzorging IJmond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ook Uitvaartvereniging Associatie & IJmond (verantwoordelijk voor de ledenadministratie) handelt volgens deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Postbus 305
1520 AH Wormerveer
Telefoon: 0800-0375
KvK nummer 35022582

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • voor zover van toepassing: gegevens over een deposito
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over jouw activiteiten op de website (uitsluitend anoniem)
 • internetbrowser en apparaattype
 • IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken slechts de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, uitsluitend indien en voor zover jij deze aan ons verstrekt en indien en voor zover deze persoonsgegevens nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • afkomst of etniciteit.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van de dienstverlening, i.c. het verzorgen van de uitvaart
 • het op jouw verzoek verstrekken van een aanbod
 • het afhandelen van jouw betaling
 • verzenden van uitnodigingen voor een herdenkingsbijeenkomst na de uitvaart
 • registratie van jouw lidmaatschap waardoor wij het recht op ledenkorting kunnen vaststellen en andere voordelen speciaal voor leden kunnen aanbieden.

Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Voor de verzorging van uitvaarten en voor het onderhouden van het ledenbestand wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma Uitvaartsuite.

Voor de financiële afhandeling van uitvaarten wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma Exact Globe.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als je opdrachtgever bent voor een uitvaart, worden jouw gegevens na 7 jaar verwijderd, op voorwaarde dat je aan jouw verplichtingen hebt voldaan. Mocht ons aanbod niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij jouw gegevens in bezit tot de datum waarop ons aanbod aan jou komt te vervallen.

Gegevens van leden bewaren wij tot het lidmaatschap wordt opgezegd of tot aan het overlijden, mits dat aan ons bekend is gemaakt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken technische en functionele cookies, en anonieme analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uncuitvaartzorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van (de opslag van) jouw persoonsgegevens. Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.